สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ซอฟแวร์ในหารสร้างแผนภูมิเพื่อการนำเสนอข้อมูล ให้น่าสนใจ
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ว.4.2 ป.4/4 รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย
เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. การสร้างแผนภูมิจากข้อมูล
2. เลือกชนิดข้อมูลให้เหมาะสมกับข้อมูล
3. มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1. ตอบคำถามในใบงาน
2. สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม
3. สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม
 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การนำเสนอข้อมูล
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การนำเสนอข้อมูล
เรื่อง การนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจ (1) 20 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ