สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้ปัญหาที่ดีสามารถทำได้โดยสร้างทางเลือกที่เป็นไปได้ที่หลากหลาย ประเมินทางเลือกและเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   

ว 4.2  ป.4/4  รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย
                  เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.การสร้างทางเลือกที่หลากหลายในการแก้ปัญหา

2.การประเมินและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา
3.มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.การตอบคำถามในใบงาน

2.สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3.สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
เรื่อง การสร้างทางเลือก (2) 13 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ