สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

ว 4.2  ป.4/3  ใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ว 4.2  ป.4/5  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้ง
                   ผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูลหรือบุคคลไม่เหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.การค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

2.การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
3.ปฏิบัติตามใบกิจกรรมการการค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

4.มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2.ประเมินตามใบกิจกรรมการค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดถัน

3.สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูล
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การค้นหาข้อมูล
เรื่อง การค้นหาและการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 30 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ