สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรวบรวมข้อมูลที่ได้มาให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบ แล้วจึงประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ว 4.2  ป.4/4  รวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย เพื่อแก้ปัญหา
                  ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายการรวบรวมข้อมูลได้
2.ปฏิบัติตามใบกิจกรรมการรวบรวมข้อมูล

3.มีความสามัคคี ช่วยเหลือในการทำงานกลุ่มร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1.การตอบคำถามในแบบฝึกหัด

2.ประเมินตามใบกิจกรรมการรวบรวมข้อมูล

3.สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การรวบรวมข้อมูล
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การรวบรวมข้อมูล
เรื่อง การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล(1) 16 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ