สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแสดงขั้นตอนการทำงานหรือการทำงานหรือการแก้ปัญหา จะช่วยฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอน การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ จะช่วยฝึกทักษะของการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ว 4.2  ป.4/1  ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหา
                  อย่างง่าย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.การแสดงขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา
2.การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

การวัดผลและประเมินผล

1.การตอบคำถามในใบงาน

2.สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
เรื่อง อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ(1) 2 ก.ค. 2563
แผนการสอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูสุนทรี สาธุภาพ และ ครูวณิดา ต่วนศิริ