สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ดอกไม้แต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกัน กลีบเลี้ยงมีหน้าที่หุ้มดอกที่ตูมเพื่อป้องกันอันตราย กลีบดอกมีหน้าที่ล่อแมลงให้มาผสมเกสร เกสรเพศผู้มีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ เกสรเพศเมียมีหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์    

1. อภิปรายหน้าที่ของส่วนต่าง ๆ ของดอก

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆของดอกโดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม

การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล

การลงความเห็นจากข้อมูล การตีความหมายและลงข้อสรุป  โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงาน

หรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่าง ๆ ของพืช
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 หน้าที่ของ ราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
เรื่อง ส่วนประกอบของดอกมีหน้าที่อะไร 22 ก.ย. 63
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว