สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พืชมีหลายชนิด ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน เราสามารถใช้การมีส่วนต่าง ๆ ของพืชมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืชออกเป็นกลุ่มได้ หากใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกพืชได้ 2 กลุ่ม เป็นพืชมีดอก และพืชไม่มีดอก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

สังเกต เปรียบเทียบและจำแนกพืช

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป.4/2 จำแนกพืชออกเป็นพืชดอกและพืชไม่มีดอก โดยใช้การมีดอกเป็นเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการจำแนกพืชดอก ด้วยแบบประเมิน (K)

2. ประเมินความรู้ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม (P)

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานกลุ่มด้วยแบบสังเกต (A)

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกพืชดอก (2) 14 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว