สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักวิทยาศาสตร์จำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ และจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มย่อย สัตว์มีกระดูกสันหลังจำแนกได้เป็น ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มปลา  กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มนก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการจำแนกกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์การมีกระดูกสันหลัง

ตัวชี้วัด

ว 1.3 ป.4/4 บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังในกลุ่มปลา กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน กลุ่มนก และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม และยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้เรื่องการจำแนกสัตว์ด้วยแบบประเมิน (K)

2. ประเมินความรู้ด้วยแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำกิจกรรม (P)

3. ประเมินความมุ่งมั่นในการทำงานกลุ่มด้วยแบบสังเกต (A)

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกสัตว์ (5) 7 ส.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว