สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. สัตว์แต่ละชนิดจะมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกัน บางอย่างแตกต่างกัน  สัตว์บางชนิดมีปีก สัตว์บางชนิดมีขา บางชนิดไม่มีขา สัตว์บางชนิดมีครีบ บางชนิดไม่มีครีบเป็นต้น

2. เกณฑ์ในการจำแนกหมายถึง สิ่งที่นำมาพิจารณาเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่างๆ

3. สัตว์ต่างๆมีลักษณะภายนอกบางอย่างที่เหมือนกัน บางอย่างที่แตกต่างกันออกไป สามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มๆ ได้หลายกลุ่ม โดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์ในการจำแนก สัตว์ที่มีลักษณะภายนอกเหมือนกัน จะอยู่กลุ่มเดียวกัน สัตว์ที่มีลักษณะภายนอกต่างกันจะอยู่คนละกลุ่มกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

อธิบายการจำแนกกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเอง

การวัดผลและประเมินผล

๑. ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการอธิบายเรื่องการจำแนกสัตว์โดยสังเกตจากการ ตอบคำถาม การอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๒. ประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่ การสังเกต การจำแนกประเภท การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล การลงความเห็นจากข้อมูล โดยสังเกตจากการตอบคำถามการอภิปรายและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

๓. ประเมินเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและการตรวจชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาวิทยาศาสตร์ รหัส ว14101 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
เรื่อง การจำแนกสัตว์ (1) 21 ก.ค. 63 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว
ครูผู้สอน ครูสุดารัตน์ ศรีแก้ว