สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องรู้จักและฝึกปฏิบัติ และสามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพง่าย ๆเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ต.1.1 ป.4/2 นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำอ่านกลุ่มคำประโยคข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

          ต.1.2 ป.4/4 นักเรียนสามารถพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดได้

       2. นักเรียนสามารพูดและเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดได้

การวัดผลและประเมินผล

1  ประเมินการสนทนาการถามตอบเพื่อหาข้อมูลเรื่องการดูแลความสะอาด  

2. ตรวจใบงาน

3 ประเมินประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

4 ประเมินความสามารถในการสื่อสารการและการคิด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Unit3. Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Take Care of Yourself Cleaning Time 9 พ.ย. 2563 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์