สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นที่นักเรียนต้องรู้จักและฝึกปฏิบัติ และสามารถบอกวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต.1.1 ป.4/2

ต.1.2 ป.4/1

ต.1.3 ป.4/1

จุดประสงค์

1.นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพได้

2.นักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลและทำโปสเตอร์การดูแลสุขภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมิณการพูด/การเขียน เรื่องการดูแลสุขภาพของตน

2.ตรวจใบงาน

3.ประเมิณความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

4.ประเมิณความสามารถในการสื่อสารและการคิด

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Unit3. Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Take Care of Yourself Keeping Yourself Clean 5 พ.ย. 2563
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์