สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วัฒนธรรมการรับประทานอาหารมีความหลากหลายและแตกต่างดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้วัฒนธรรมการรับประทานอาหาร สิ่งที่ปรากฏอยู่ในเมนู อาหารชนิดต่างๆ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำสะกดคำอ่านกลุ่มคำประโยคข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/3 พูด/เขียนแสดงความต้องการของตนเองและขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆ

ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม

ต 3.1 ป.4/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเมนูอาหารได้

2. นักเรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหารได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการการพูดเกี่ยวกับการสั่งอาหาร   

1.1 นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเมนูอาหารได้

1.2 นักเรียนสามารถสนทนาเกี่ยวกับการสั่งอาหารในร้านอาหารได้

2 ตรวจความถูกต้องในการทำใบงาน

3 ประเมินการสังเกตพฤติกรรม ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีวินัย

4 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Unit3. Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Let’s Taste Eating Out 2 พ.ย. 2563
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์