สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลายดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ความหมายและการออกเสียงคำศัพท์การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารทั้งที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.4/2อ่านออกเสียงคำสะกดคำอ่านกลุ่มคำประโยคข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.4/3เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน
ต 2.1 ป.4/1. พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม 
ต 3.1 ป.4/1. ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
ต 4.2 ป.4/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

 

จุดประสงค์การเรียนร
ู้ 
1. ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารทั้งที่เป็นคำนามนับได้และนับไม่ได้อย่างถูกต้อง 
2. บอกและเขียนรายการอาหารที่จะชื้อได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการการออกเสียงคำและประโยค
2. ตรวจความถูกต้องในการทำใบงาน 
3. ประเมินการสังเกตพฤติกรรม ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีวินัย
4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Unit3. Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Let’s Taste Going Shopping 29 ต.ค. 2563
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์