สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารการสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูลการพูดและการเขียนนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการ

รับประทานอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

       ตัวชี้วัด

        ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำสะกดคำอ่านกลุ่มคำประโยคข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะ      ถูกต้องตามหลักการอ่าน

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว

ต 1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน

ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม

ต 3.1 ป.4/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/

การเขียน

ต 4.2 ป.4/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารได้

2. นักเรียนสามารถสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเกี่ยวกับการรับประทานอาหารและนำข้อมูลมานำเสนอในรูปแบบกราฟพร้อมกับพูดและเขียนรายงานข้อมูลได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการพูดการออกเสียงคำและประโยค

2 ตรวจความถูกต้องในการทำใบงาน

3 ประเมินการสังเกตพฤติกรรม ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีวินัย

4 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Unit3. Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Let’s Taste Food Survey 26 ต.ค. 2563
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์