สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ปัจจุบันการรับประทานอาหารมีความหลากหลายดังนั้นนักเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ความหมายและการออกเสียงคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับอาหารกลุ่มต่างๆการอธิบายกลุ่มอาหารสารอาหารและประโยชน์ของอาหารกลุ่มต่างๆพร้อมกับสามารถบอกส่วนประกอบในอาหารที่รับประทานในแต่ละเมนู เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารอย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว

ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคม

ต 3.1 ป.4/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.2 ป.4/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารได้

2. นักเรียนสามารถจัดกลุ่มอาหารได้ตรงตามที่กำหนดให้

             3. นักเรียนสามารถพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างสมดุลและดีต่อสุขภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการออกเสียงคำศัพท์ และ การพูด

2 ตรวจความถูกต้องในการจัดกลุ่มอาหารและการพูด

3 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต / มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

4 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Unit3. Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Let’s Taste Unmuddle the Meals 22 ต.ค. 2563
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์