สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้ความหมายการออกเสียงคำศัพท์และการอ่านฉลากยา มีความสำคัญต่อนักเรียนเนื่องจากสื่อประเภทฉลากยาส่วนใหญ่จะพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักเรียนจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อให้ทราบชนิดและข้อบ่งใช้ในการรับประทานยาได้ถูกต้องทำให้มีความปลอดภัยเมื่อต้องใช้ยาในการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

          ต 3.1 ป.4/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

          ต 4.1 ป.4/1ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับชนิดของยาและการรับประทานยาได้

          2. นักเรียนสามารถบอกรายละเอียดจากการอ่านฉลากยาได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินผลการการออกเสียงออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ และประโยคการสนทนา

2 ตรวจความถูกต้องในการทำใบงาน

3 ประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีวินัย

4 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Unit3. Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง What’s the matter? Reading Medicine Labels 15 ต.ค. 2563
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์