สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้น นักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคำแนะนำ และบทสนทนาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ในสถานพยาบาล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน

ต 1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

ต 2.1 ป.4/1พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

ต 3.1 ป.4/1 ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้

2. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้

3. นักเรียนสามารถเลือกภาพเหตุการณ์ได้ตรงตามเนื้อหาที่ฟัง

4. นักเรียนสามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยในสถานการณ์จำลองได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินผลการตรวจสอบความถูกต้องในการออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ และประโยคการสนทนา

2 ตรวจความถูกต้องในการทำใบงาน

3 ประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีวินัย

4 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Unit3. Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง What’s the matter? Going to the Hospital 12 ต.ค. 2563
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์