สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้นนักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคำแนะนำ และบทสนทนาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ในสถานพยาบาล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

          ต 1.1 ป.4/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง  และคำแนะนำ (instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน

          ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน

          ต 1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

          ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

          ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ ประโยคที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำได้

          2. นักเรียนสามารถบอกความหมายคำศัพท์ประโยคที่ใช้สนทนาสอบถามเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและ   คำแนะนำได้

          3. นักเรียนสามารถเลือกคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับอาการเจ็บป่วยได้

          4. นักเรียนสามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยและการให้คำแนะนำได้

การวัดผลและประเมินผล

1ประเมินการสนทนา

2 ตรวจตรวจความถูกต้องในการทำใบงาน

3 ประเมินความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมุ่งมั่นในการทำงาน และความมีวินัย

4 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Unit3. Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง What’s the matter? Giving Advice 8 ต.ค. 2563
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์