สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความหมายการออกเสียงคำศัพท์โครงสร้างประโยค และบทอ่านเกี่ยวกับความรู้สึกและอาการเจ็บป่วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ

          ข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน

          ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว

          ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

          ต 4.1 ป.4/1  ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. ออกเสียงและบอกความหมายของคำศัพท์และบทอ่านที่เกี่ยวกับความรู้สึกได้ถูกต้อง

          2. เลือกภาพของการแสดงความรู้สึกและอาการเจ็บป่วยได้ตรงตามบทอ่านที่กำหนดให้

          3. พูดถามตอบเกี่ยวกับความรู้สึกและอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้าง

2. ตรวจใบงาน

3. ประเมินประเมินการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Unit3. Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง What’s the matter? Knowing Your Feeling 5 ต.ค. 2563 (มีสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์