สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่เกิดได้ทุกช่วงวัย ดังนั้น นักเรียนควรได้ฝึกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บป่วย การให้และการรับฟังคำแนะนำ และบทสนทนาที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์

ในสถานพยาบาล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      ตัวชี้วัด   

          ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ ข้อความสั้นๆ ที่ฟังหรืออ่าน

          ต 1.2 ป.4/1พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

          ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

          ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

          ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. นักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

          2. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

          3.นักเรียนสามารถเลือกภาพของอาการเจ็บป่วยได้ตรงตามคำศัพท์ที่กำหนดให้

          4. นักเรียนสามารถพูดถามตอบเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการออกเสียงคำศัพท์

2. ตรวจใบงาน

3. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต / มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 3 Healthy Living What’s the matter?
ชั่วโมง Unit3. Healthy Living What’s the matter?
เรื่อง Doing a Check-up 1 ต.ค. 2563
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์