สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับทิศทาง การเดินทาง การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทาง
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน 

ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน   
ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว   
ต. 1.3 ป.4/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  
ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบ อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 

 

  จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์/ประโยคการบอกทิศทางได้  
2. ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทางได้ 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเดินทาง 
2. ตรวจแบบทดสอบหลังเรียนประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 
3. ตรวจใบงาน
4.ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย และมุ่งมั่นในการทำงาน
5.ประเมินความสามารถใน การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
ชั่วโมง Unit2. School Life
เรื่อง Around My School How Can I Get to the Hospital? 28 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์