สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

            การเรียนรู้คำศัพท์ และประโยคเกี่ยวกับทิศทาง การถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางในการเดินทางทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในชุมชน และยังสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต. 1.3  ป4/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. ออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์/ประโยคการบอกทิศทางได้

          2. ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทาง การเดินทางได้

การวัดผลและประเมินผล

8.1 ประเมินการออกเสียงคำศัพท์         

8.2 ตรวจใบงาน

8.3 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต / มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

8.4 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
ชั่วโมง Unit2. School Life
เรื่อง Around My School Places in My Town 24 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์