สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ และประโยคที่ใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำเป็นประจำที่โรงเรียน และรูปแบบการพูดบรรยายอย่างง่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.3 ป.4/1 พูดหรือเขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว

ต 1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน

ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรม

 

  1. บอกความหมายของประโยคที่อ่านและเรียงลำดับตามเหตุการณ์ได้ถูกต้อง

  2. พูดบรรยายเรื่อง My School Day ได้ 

การวัดผลและประเมินผล

๑  ประเมินการพูดบรรยายเรื่อง My School Day

๒. ตรวจความถูกต้องของการบอกความหมายของประโยคที่อ่านเกี่ยวกับ My School Day และเรียงลำดับตามเหตุการณ์   

๓. ประเมินประเมินความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

๔. ประเมินความสามารถในการสื่อสารการการคิด และการแก้ปัญหา

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
ชั่วโมง Unit2. School Life
เรื่อง School Activities My School Day 14 ก.ย. 2563
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์