สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ ประโยค เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำเป็นประจำในแต่ละวันที่โรงเรียน และการระบุเวลาที่ทำกิจกรรมนั้นๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุภาพเพื่อบอกความหมายของกิจกรรมที่ทำเป็นประจำในแต่ละวันที่โรงเรียนได้ 
2. ระบุเวลาที่ทำกิจกรรมในแต่ละวันที่โรงเรียนได้ 
3. พูดถาม-ตอบเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำเป็นประจำในโรงเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค 
 2 ตรวจความถูกต้องของการระบุภาพเพื่อบอกความหมายของกิจกรรมที่ทำเป็นประจำในแต่ละวันที่
โรงเรียนและการระบุเวลาที่ทำกิจกรรมนั้น ๆ 
3 ตรวจใบงาน
4 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน
5 ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
ชั่วโมง Unit2. School Life
เรื่อง School Activities A Day at school 10 ก.ย. 2563
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์