สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับกีฬาและเกมในโรงเรียน การถามและให้ข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับกีฬาและเกมในงานกีฬาโรงเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ต 1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน 
 
ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน  
 
ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว    
 
ต 2.1 ป.4/1 พดและทำท่าประกอบ  อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ต 3.1 ป.4/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน
 
ต 4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้
 
1. ออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับกีฬาและเกมได้ 
 
2. ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาและเกมที่ต้องการเล่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค 
2 ประเมินการเขียนบรรยาย 
3 ตรวจใบงาน
4 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน
5 ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
ชั่วโมง Unit2. School Life
เรื่อง School Activities Sports Day 3 ก.ย. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์