สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำที่ใช้ในห้องเรียน การพูดออกคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำที่ใช้ใน
ชั้นเรียนและการปฏิบัติตาม 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   
 
ต 1.1 ป.4/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำ (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน  
 
ต 1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความ
สั้น ๆ ที่ฟัง หรืออ่าน
 
ต 1.2 ป.4/2 ใช้คำสั่ง คำขอร้องและคำขออนุญาตง่าย ๆ 
   
ต  4.1 ป.4/1 ฟังและพูด/อ่านในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา


จุดประสงค์การเรียนรู้
ู้ 
 
1. บอกความหมายคำศัพท์ คำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำได้ 
 
2. บอกโครงสร้างประโยคคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำในชั้นเรียนได้ 
 
3. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนำง่าย ๆ ที่ฟังและอ่านได้  
 
4.  พูดออกคำสั่ง คำขอร้องคำแนะนำและปฏิบัติตามได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยค
2 ประเมินการพูดออกคำสั่งและปฏิบัติตามคำสั่ง  
3 ตรวจใบงาน
4 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน
5 ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
ชั่วโมง Unit2. School Life
เรื่อง My Classroom Class Rules 27 ส.ค. 2563 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์