สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์/ประโยค บอกรูปร่าง สี ขนาด สิ่งต่าง ๆ และการถามตอบเกี่ยวกับรูปร่าง สี ขนาด ของสิ่งของ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   
 
ต 1.1 ป.4/2  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำอ่าน กลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้อง
ตามหลักการอ่าน
 
ต 1.2 ป.4/4  พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว   
 
ต 1.3 ป.4/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  
 
ต 2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบ อย่างสุภาพตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้
ู้ 
1. ออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับรูปร่าง สีและขนาดได้ 
 
2. ถามและตอบเพื่อบอกรูปร่าง สี ขนาดของสิ่งต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียงคำศัพท์ และประโยค
2 ประเมินการพูดถาม-ตอบบอกรูปร่าง สี ขนาด ของสิ่งของ
3 ตรวจใบงาน
4 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน
5 ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต 
 

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
ชั่วโมง Unit2. School Life
เรื่อง My Classroom Things in My Classroom 2 24 ส.ค. 2563 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์