สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์/ประโยค บอกรูปร่าง สี ขนาด สิ่งต่างๆ และการถามตอบเกี่ยวกับรูปร่าง สี ขนาดของสิ่งของ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   
 
ต 1.1 ป.4/2อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 
 
ต. 1.3 ป.4/1  พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว  
 
ต 3.1 ป.4/1 ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและนำเสนอด้วยการพูด/การ
เขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
  
1. ออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์/ประโยคเกี่ยวกับรูปร่าง ขนาดและสีได้ 
 
2. ถามและตอบเพื่อบอกรูปร่าง สี ขนาดของสิ่งต่างๆ ได้ 

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และประโยค
 2. ประเมินการพูดถาม-ตอบบอกรูปร่าง สี ขนาด ของสิ่งของ
3. ตรวจใบงาน
4. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมุ่งมั่นในการทำงาน
5.ประเมินความสามารถ  ในการสื่อสาร การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
ชั่วโมง Unit2. School Life
เรื่อง My Classroom Things in My Classroom 1 20 ส.ค. 2563 (มีใบงาน และสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์