สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงและบอกความหมาย คำศัพท์/ประโยคแสดงความคิดเห็นได้
2. ถาม-ตอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิชาที่ชอบเรียนได้
3. เขียนบรรยายเกี่ยวกับวิชาที่เรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และประโยค
2. ประเมินการเขียนบรรยายเกี่ยวกับวิชาเรียนและจดหมาย
3. ตรวจใบงาน
4. ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมุ่งมั่นในการทำงาน
5.ประเมินความสามารถ ในการสื่อสาร การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 2 School Life
ชั่วโมง Unit2. School Life
เรื่อง My Classroom What I learn 2 17 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์