สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์และประโยคในนิทาน การอ่านออกเสียงและเขียนเล่านิทานเรื่อง Goldilocksand the Three Bears

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ต1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต1.1 ป.4/3 เลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยค และ ข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน
ต1.1 ป.4/4 ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยค บทสนทนาหรือนิทานง่ายๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.ออกเสียงคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยคในนิทานได้
2.บอกความหมายคำศัพท์และบอกโครงสร้างประโยคในนิทานได้
3.วาดภาพนิทานเรื่องGoldilocks and the Three Bears ประกอบคาบรรยาย
4. ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการอ่านออกเสียงคำศัพท์ กลุ่มคำ และประโยค
2 ตรวจใบงาน
3 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน
4 ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my Family
ชั่วโมง Unit1. Me & my Family
เรื่อง Bedtime Stories (Goldilocks and the three bears) 10 ส.ค. 2563 (มีใบงาน สื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์