สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ประโยคที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ต1.1ป.4/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนา(Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต1.1ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต1.1ป.4/3เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและ
ข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต1.1ป.4/4 ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนาและนิทานง่าย ๆ
ต1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล เกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ออกเสียงคำศัพท์ ประโยค เกี่ยวกับอาชีพของบุคคลได้
2. บอกความหมายคำศัพท์ ประโยคเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลอื่นได้
3. พูดประโยคเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวได้
4. ฟังประโยคแล้วเลือกภาพที่ตรงสิ่งที่ฟังได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินพูดประโยคเกี่ยวกับอาชีพของบุคคลในครอบครัวได้
2 ตรวจใบงาน
3 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน
4 ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my Family
ชั่วโมง Unit1. Me & my Family
เรื่อง Happy Home My Daddy 6 ส.ค. 2563 (มีใบงาน สื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์