สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ โครงสร้างประโยคที่ใช้ในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน/งานบ้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ต1.1ป.4/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนา (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต1.1ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต1.1ป.4/3เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านออกเสียงกลุ่มคำและประโยค เกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน/งานบ้านได้
2. บอกความหมายของกลุ่มคำเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน/งานบ้านได้
3. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นในเรื่องกิจวัตรประจำวัน/งานบ้านได้

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผล/ประเมินผล
8.1 ประเมินการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันของตนเอง
8.2 ตรวจใบงาน
8.3 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน
8.4 ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my Family
ชั่วโมง Unit1. Me & my Family
เรื่อง Doing Housework (I Clean My Room) 3 ส.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์