สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้เกี่ยวกับคำกลุ่มคำ ประโยค และบทอ่านเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์ในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ต 1.1ป.4/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนา (Instructions)ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต1.1ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยคข้อความง่าย ๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต 1.1 ป.4/4 ตอบคำถามจากการฟังและอ่านประโยคบทสนทนาและนิทานง่ายๆ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อ่านออกเสียงคำสะกดคำกลุ่มคำ ประโยคข้อความง่าย ๆ และบอกความหมายได้ถูกต้อง
2. ตอบคำถามจากเนื้อเรื่องที่อ่านได้
 

การวัดผลและประเมินผล

 การวัดผล/ประเมินผล
1 ประเมินการอ่านออกเสียงข้อความ
2 ตรวจใบงาน
3 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน
4 ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my Family
ชั่วโมง Unit1. Me & my Family
เรื่อง My Wonderful Family (My Grandma Is Kind to Me) 30 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์