สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ ประโยคที่ใช้ในการพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ต1.1ป.4/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้องและคำแนะนา (Instructions) ง่าย ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต1.1ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต1.1ป.4/3เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายตรงตามความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่าน
ต 1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต 1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเพื่อนและครอบครัว
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ออกเสียงคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค เกี่ยวกับบุคลิกภาพได้
2. สะกดคำศัพท์ กลุ่มคำ ประโยค เกี่ยวกับบุคลิกภาพได้
3. บอกความหมายของประโยคและข้อความสั้น ๆ ที่ฟังหรืออ่านได้
4. ฟังข้อความแล้วเลือกภาพที่ตรงกับที่ฟังได้
5. พูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคคลได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการสนทนา
2 ประเมินการพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
3 ตรวจใบงาน
4 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน
5ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my Family
ชั่วโมง Unit1. Me & my Family
เรื่อง My Wonderful Family (What Is She Like?) 23 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์