สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ โครงสร้างที่ใช้ในการพูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกและบอกความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ต1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต1.2 ป.4/1 พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล
ต1.2 ป.4/4 พูด/เขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว
ต1.3 ป.4/1 พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
ต1.3 ป.4/2 พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ใกล้ตัวตามที่ฟังหรืออ่าน
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง
2. สะกด และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับญาติพี่น้องได้
3. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับญาติพี่น้องจากแผนผังครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการสนทนา
2 ประเมินการพูดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
3 ตรวจใบงาน
4 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
5ประเมินความสามารถในสื่อสาร การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my Family
ชั่วโมง Unit1. Me & my Family
เรื่อง Home Sweet Home (Who?) 20 ก.ค. 2563 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์