สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คำศัพท์ โครงสร้างประโยคในการพูดบรรยายเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ต1.1 ป.4/2 อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่ายๆและบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน
ต1.2 ป.4/4 พูด/เขียน เพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและครอบครัว
ต1.2 ป.4/5 พูดแสดงความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัวและกิจกรรมต่างๆตามแบบที่ฟัง
ต1.3 ป.4/1พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว
ต2.1 ป.4/1 พูดและทำท่าประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.ออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้
2. สะกดและบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวได้
3. เขียนเติมบทสนทนาจากการฟังได้
4. พูดสนทนาเกี่ยวกับครอบครัวและเขียนรายงานได้

การวัดผลและประเมินผล

1 ประเมินการพูดสนทนาเกี่ยวกับครอบครัว
2 ตรวจใบงาน
3 ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทางาน
4 ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาและการใช้ทักษะชีวิต

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 หน่อยการเรียนรู้ที่ 1 Me & my Family
ชั่วโมง Unit1. Me & my Family
เรื่อง Home Sweet Home (There’s No One Just like You) 16 ก.ค. 2563(มีใบงาน)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์