สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การบวกเป็นการนับรวมจำนวน     สิ่งต่างๆตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป

2. การลบเป็นการนำจำนวนหนึ่งออกจากจำนวนทั้งหมด แล้วหาจำนวนที่เหลือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลบวกของจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10 เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลลบของจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 2.26

     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง ทบทวนการหาผลลบ / การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดย ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวม / การแก้โจทย์ปัญหาการลบ / การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ และจากประโยคสัญลักษณ์
เรื่อง ทบทวนการหาผลลบ / การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าโดย ใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบ ส่วนย่อย – ส่วนรวม / การแก้โจทย์ปัญหาการลบ / การสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพ และจากประโยคสัญลักษณ์ 7 ต.ค. 63
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง