สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดย อ่านทำความเข้าใจปัญหา วางแผนวิธีคิด ซึ่งอาจใช้การวาดรูปหาคำตอบ และตรวจสอบความสมเหตุสมผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการลบ

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 2.23

     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. เกณฑ์
    3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
    3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การแก้โจทย์ปัญหาการลบ
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการลบ 2 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง