สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สถานการณ์ต่อไปนี้เป็นสถานการณ์การลบ

     - แสดงการเอาออกเพื่อหาจำนวนที่เหลือ

     - แสดงการเปรียบเทียบเพื่อหาว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไร

     - แสดงการหาจำนวนหนึ่งเมื่อรู้อีกจำนวนหนึ่งและจำนวนทั้งหมด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นสถานการณ์การลบ

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 2.22

     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง สถานการณ์การลบ
เรื่อง สถานการณ์การลบ 1 ต.ค. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง