สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผลบวกของสองจำนวนลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้น จะได้ผลลบเท่ากับจำนวนที่เหลือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถหาค่าตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
      1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
      1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 2.21

     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การนำความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไปใช้
เรื่อง การนำความสัมพันธ์ของการบวกและการลบไปใช้ 30 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง