สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่อรู้จำนวนทั้งหมดที่เป็นการรวมของจำนวนสองจำนวน (ส่วนรวม) และรู้จำนวนหนึ่งในสองจำนวน(ส่วนย่อย)

เราสามารถหาอีกจำนวนหนึ่งได้ด้วยการลบ โดยจำนวนทั้งหมดเป็นตัวตั้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบจากสถานการณ์การเปรียบเทียบ
- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง  

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 2.16

     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม
เรื่อง การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวม 23 ก.ย. 63 (มีใบงานและสื่อวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง