สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบวกเป็นการนับรวมจำนวนสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาคาตอบเมื่อกำหนดโจทย์การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10 ได้

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหา
2. สื่อสารและสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง ทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์การ บวกและการหาผลบวก
เรื่อง ทบทวนเกี่ยวกับสถานการณ์การบวกและการหาผลบวก 18 ก.ย. 63
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง