สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแก้ปัญหาทาได้โดยอ่านทาความเข้าใจปัญหา วางแผนวิธีคิด หาคำตอบ และตรวจสอบคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก ที่ผลบวกไม่เกิน 10

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนสามารถ

1. แก้ปัญหา

2. สื่อสารและสื่อความหมาย ทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 2.12
     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

3. เกณฑ์
     3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80
     3.2 คะแนนรวม ด้านทักษะและ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง การแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก
เรื่อง การแสดงวิธีหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการบวก 16 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง