สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การบวกเป็นการนับรวมจำนวนสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไป

- ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย –ส่วนรวมของจำนวนใดๆ เช่น 5 อาจเขียนเป็น 1 กับ 4 หรือ 2 กับ 3 หรือ 0 กับ 5 และสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ 1 + 4 = 5 2 + 3 = 5 และ 0 + 5 = 5 ตามลาดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- ด้านความรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกจากความสัมพันธ์แบบส่วนย่อย–ส่วนรวมของจำนวนใดๆ

- ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสาร  สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ
    1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
    1.2 ตรวจแบบฝึกหัด

2. เครื่องมือ
     2.1 แบบฝึกหัด 2.6
     2.2 แบบประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค11101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยที่ 2 การดำเนินการ
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวมกับการบวก
เรื่อง ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อย – ส่วนรวมกับการบวก 8 ก.ย. 63 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูรัชนีพร พิณทอง
ครูผู้สอน ครูรัชนีพร พิณทอง