สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การเขียนผังงานโปรแกรม   จะช่วยให้มีการคิดอย่างเป็นระบบ  เป็นขั้นตอน      มีเหตุมีผล ทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด   

 ว 4.2     ป. 6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

แก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ

การวัดผลและประเมินผล

1.  ตอบคำถามในใบงาน

2.  สังเกตทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีในการทำกิจกรรม

3.  สังเกตด้านคุณธรรมขณะทำกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การแก้ปัญหา
เรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (6) 24 ส.ค. 2563 (ใบงานและคำถามหลังกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวณิดา ต่วนศิริ
ครูผู้สอน ครูวณิดา ต่วนศิริ