สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

      การเลือกสวมใส่เสื้อผ้า การดูแลรักษาและจัดเก็บเสื้อผ้าเป็นงานบ้านที่นักเรียนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการทำงานต่างๆ นี้จะมีวิธีการและขั้นตอนในการปฎิบัติแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้วิธีการทำงานต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนบอกข้อควรปฏิบัติต่อเสื้อผ้าที่ใส่แล้วได้ถูกต้อง 

2.นักเรียนเห็นความสำคัญของการจัดเก็บเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้เหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง รายวิชาการงานอาชีพ
เรื่อง การจัดเก็บเสื้อผ้า 24 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ