สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนั้นตลอดจนถึง การดูแลรักษาและจัดเก็บเสื้อผ้าเป็นงานบ้านที่นักเรียนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการทำงานต่างๆ นี้จะมีวิธีการและขั้นตอนในการปฎิบัติแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้วิธีการทำงานต่างๆ เพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนบอกวิธีการสวมใส่เครื่องแต่งกายได้ถูกต้อง 

2.นักเรียนเห็นความสำคัญของการแต่งกายได้เหมาะสมกับโอกาส

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง รายวิชาการงานอาชีพ
เรื่อง แต่งกายอย่างไรให้น่าดู (วิธีการแต่งกาย เครื่องแต่งกาย) 10 ส.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ