สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บ้านเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว ทุกคนต้องมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษา บ้านให้สะอาดและสวยงามอยู่เสมอจะทำให้บ้านน่าอยู่ นอกจากนี้ต้องรู้จักเลือกสิ่งของเครื่องใช้ ภายในบ้านให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

                 ง.1.1 ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนอธิบายการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้

2.นักเรียนบอกประเภทของครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง รายวิชาการงานอาชีพ
เรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว 20 ก.ค. 2563 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ