สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เนื้อหาของสาระที่เรียนรู้และครูประจำวิชาการทดสอบก่อนเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนอธิบายการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและสมาชิกในครอบครัวได้

2.นักเรียนบอกประเภทของครอบครัวได้

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชาการงานอาชีพ รหัสวิชา ง12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ชั่วโมง รายวิชาการงานอาชีพ
เรื่อง แนะนำบทเรียน / ทดสอบก่อนเรียน 13 ก.ค. 2563
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ