สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2563 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา ว16101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สารอาหารกับระบบย่อยอาหาร
ชั่วโมง หน่วยย่อยที่ 1 อาหารกับการเลือกรับประทานอาหาร
เรื่อง กิจกรรมนำเรื่องที่ 1 สารอาหาร 2 ก.ค. 2563 (มีหนังสือและแบบบันทึกกิจกรรมประกอบการสอน)